เมนู
หมวดหมู่

ประเภท : เครื่องราง
ชื่อพระ : พระราหูรุ่นแรก หลวงปู่ชิต เนื้อกะลาตาเดียว วัดบ้านคำระหงษ์ จ.อุบลราชธานี
ขนาด : 4×3.9 เซ็นติเมตร
จัดสร้างเมื่อ (ว/ด/ป) : 11/06/2565
จำนวนการจัดสร้าง : 9องค์
วันที่ออกบัตร : 20/10/2565


Category :Fetish
Amulet name : Phra ra hu,Luangpoo chit Master,Kalatadiao material,Wat ban kham lahong Temple, Ubonratchatani province Thailand
Detail : 4×3.9 cm.
Year Be. : 11/06/2565
Quantity of amulet :9 piece
Issued on :2022-09-21


种类 :冠兰
佛牌名称 : 拉胡天神 龙婆钦 第一期 单眼椰壳背面入料材质,瓦班康拉横寺,泰国乌汶府。
尺寸 : 4×3.9 厘米
出庙日期 : 11/06/2565
发行限量 :9尊
出卡日期 :20/10/2565

ข้อมูลการจัดสร้าง/Amulet details/圣物详情