เมนู
หมวดหมู่

พระกริ่งจีนใหญ่ พระอาจารย์สุนิตย์ วัดป่าบ้านบะแต้ รุ่นแรก พ.ศ.2566

พระกริ่งจีนใหญ่ พระอาจารย์สุนิตย์ สุจิตฺโต วัดป่าบ้านบะแต้ รุ่นแรก จ.ขอนแก่น พ.ศ.2566

“พระกริ่ง” กับคุณวิเศษ 12 ประการ

ตามความเชื่อของการบูชา “พระกริ่ง” หรือ “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต” เชื่อว่าจะได้รับ มหาปณิธาน 12 ประการ อันเป็นคุณอันวิเศษที่ผู้ใดก็ตาม ได้ครอบครองหรือบูชา ด้วยความเลื่อมใส หรือเอ่ยพระนามพระองค์ จะได้รับอานิสงส์แห่งการบูชามีดังต่อไปนี้

1.ขอให้สรรพสัตว์จงมีวรกายดุจเดียวกับพระองค์

2.ขอให้วรกายของพระองค์มีสีสันดุจไพฑูรย์ มีรัศมีรุ่งโรจน์โชตนาการยิ่งกว่าแสงอาทิตย์และแสงจันทร์ เพื่อส่องทางให้สัตว์ที่หลงในอบายคติพ้นไปสู่คติที่ชอบ

3.ขอให้สรรพสัตว์ได้รับโภคสมบัตินานาประการ อย่าได้มีความยากจนใดๆ

4.หากสรรพสัตว์ใดมีมิจฉาทิฐิ ขอให้พระองค์ทำให้เขาตั้งมั่นในสัมมาทิฐิในโพธิมรรค

5.หากสรรพสัตว์ใดประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยแห่งพระองค์ขอให้อย่าได้มีศีลวิบัติ หากมีศีลวิบัติ เมื่อได้สดับพระนามแห่งพระองค์จงบริสุทธิ์บริบูรณ์ หากสรรพสัตว์ใดมีรูปกายไม่งาม ผิวไม่ผ่องใส โง่เขลาเบาปัญญา ตาบอด หูหนวก เป็นใบ้ หลังค่อม สารพัดพยาธิทุกข์ต่างๆ เมื่อได้สดับพระนามแห่งพระองค์ขอให้หายและหลุดพ้นจากปวงทุกข์เหล่านั้น มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ผิวกายผ่องใส

6.ขอให้สรรพความเจ็บป่วยทั้งหลายจงหมดไป

7.ขอให้สรรพสัตว์เป็นผู้มีกายใจอันผาสุก มีบ้านเรือนอาศัย พรั่งพร้อมด้วยธนสารสมบัติ จนที่สุดสำเร็จแก่พระโพธิญาณ

8.หากอิสตรีใดเบื่อหน่ายในเพศแห่งตน เมื่อสดับพระนามแห่งพระองค์ จักสามารถเปลี่ยนเพศจากหญิงเป็นชาย จนที่สุดสำเร็จแก่พระโพธิญาณ

9.ขอให้สัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากข่ายแห่งมาร และตั้งอยู่ในสัมมาทิฐิได้

10.หากสรรพสัตว์ใดต้องพระราชอาญา ต้องคุมขัง หรือต้องอาญาถึงประหารชีวิต ตลอดจนได้รับการดูหมิ่นดูแคลน หากเอ่ยพระนามแห่งพระองค์และอาศัยบารมีและคุณาภินิหาริย์ของพระองค์ ขอสัตว์เหล่านั้นจงหลุดพ้นจากปวงทุกข์

11.ขอให้สัตว์ทั้งหลายบริบูรณ์ด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค มีความอิ่มหนำสำราญ

12.ขอให้สัตว์ทั้งหลายบริบูรณ์ด้วยสรรพอาภรณ์ เครื่องประดับ ธนสารสมบัติและเครื่องบำรุงความสุขต่างๆ

ด้วยมหาปณิธานทั้ง 12 ประการนี้ ทำให้ผู้ที่มีไว้ครอบครองบูชามีความสุข ความเจริญ รุ่งเรือง นับเป็นคุณอันวิเศษยิ่ง